Snabba svar om Investeringssparkonto (ISkonto)

Här kommer några snabba svar på vanliga frågor om investeringssparkonto (ISkonto):

Varför har regeringen infört investeringssparkonto (ISkonto)? - Vi svenskar belånar oss allt mer och genom att införa ISkonto hoppas regeringen på att sparandet ska öka. Man hoppas dessutom att konkurrensen blir bättre eftersom det blir enklare att flytta mellan olika sparformer under samma “skattehatt”.

Hur fungerar ett investeringssparkonto (ISkonto)? – Investeringssparkontot (ISkonto) är snarare en skatteteknisk lösning än en ny bankprodukt. Eftersom man kan spara olika tillgångar under samma “skattehatt” går det att köpa och sälja tillgångar utan att man behöver generera någon skatt på reavinsten. Jämför gärna med Kapitalförsäkring. Se även vår jämförelse i en tidigare artikel.

När kan jag skaffa investeringssparkonto (ISkonto)? - Lagen om Investeringssparkonto började gälla vid årsskiftet, dvs 1a januari 2012. Det innebär dock inte att alla banker och finansiella institut är klara med tekniken bakom investeringssparkontot (ISkontot). Kontakta din bank för att få reda på vad som gäller för dig.

Vad kostar det att ha ett investeringssparkonto (ISkonto)? – De flesta banker och finansiella institut erbjuder eller kommer att erbjuda ISkonto utan kostnad. Kontrollera med din bank för samtliga villkor.

Vilka finansiella instrument kan placeras i ett investeringssparkonto (ISkonto)? -Finansiella instrument som är noterade på en börs eller handelsplattform, exempelvis aktier och fonder, kan placeras i ett investeringssparkonto (ISkonto). För att hantera köp och försäljning av finansiella instrument ska även ett likvidkonto finnas kopplat eller under “skattehatten” i investeringssparkontot (ISkontot).

Kan jag föra över tidigare sparande till ett investeringssparkonto (ISkonto)? - Man kan besvara den frågan på två sätt. 1. JA, rent tekniskt är det inte några problem för din bank att flytta över aktier, fonder och andra finansiella instrument till ett investeringssparkonto (ISkonto) – MEN, det resulterar i skattekonsekvenser eftersom de skattetekniska reglerna på ett investeringssparkonto är annorlunda. När aktierna, fonderna eller andra finansiella instrument flyttas in under “skattehatten” blir konsekvensen att innehavet måste beskattas, som om de avyttrats. Att innehavet sedan placeras under “skattehatten” på investeringssparkontot (ISkontot) ses som en ny investering. 2. NEJ, eftersom det innebär att du måste betala skatt för reavinsten kan du bara spara med aktier, fonder eller andra finansiella instrumet som du nyanskaffar.

Hur deklarerar jag ett Investeringssparkonto (ISkonto)? – Vid deklarationen kommer du att uppleva den stora vinsten med Investeringssparkonto (ISkonto) eftersom du inte behöver deklarera köp eller försäljningar av aktier, fonder och/eller andra finansiella instrument som du genomför under Investeringssparkontots (ISkontots) “skattehatt”. Nackdelen är att det istället blir en schablonbeskattning på tillgångarnas värde.

Vad menas med schablonbeskattning av Investeringssparkonto (ISkonto)? - Schablonbeskattning innebär att man räknar fram hur stor skatten ska vara enligt en matematisk modell. På investeringssparkonton (ISkonton) kommer beskattningen att räknas ut genom 4 kontroller på investeringssparkontot varje år. Var tredje månad (dvs kvartalsvis) kommer din bank eller finansiella institut att rapportera hur stort värdet på investeringssparkontot är. Man kommer att kontrollera hur stora insättningar av finansiella instrument du gjort under tremånadersperioden och dessutom hur mycket som finns insatt på likvidkontot. För att få ett genomsnittligt tillgodohavande delas summan av de belopp som rapporterats med fyra. Resultatet (genomsnittligt tillgodohavande) multipliceras med SLR (Riksgäldens Statslåneränta, se aktuell SLR). Resultatet (schablonintäkten) av den uträkningen ses som en intäkt av kapital och beskattas av skatteverket med 30% kapitalvinstskatt.

Om jag får en kapitalvinst på investeringssparkontot (ISkontot) går den att kvitta mot en kapitalförlust som jag gjort? - Ja, det är det bästa sättet att reducera skatten på. Eftersom investeringssparkontot ger en låg beskattning av hög avkastning är det ett bra sätt att få ner skatten. Om du desutom har kapitalförluster är det bra att ha dem utanför investeringssparkontot, eftersom det är värdet på tillgången som schablonbeskattas och det inte tas någon hänsyn till om det varit en dålig investering om den legat på investeringssparkonto (ISkonto). Kapitalförluster och vissa andra utgifter går att kvitta mot vinster i inkomstslaget kapital.

Kan jag ha ett investeringssparkonto (ISkonto) tillsammans med min bror, sambo, pappa eller dotter? Kan jag skaffa ISkonto till mitt företag, basketlaget eller släktföreningen? - Nej, enligt Lagen om investeringssparkonto är det bara möjligt för EN person att ha ett investeringssparkonto (ISkonto). Det är dessutom bara möjligt för fysiska personer att ha investeringssparkonto (ISkonto). Juridiska personer (bolag, föreningar, organisationer m.fl.) kan således inte skaffa ISkonto.

Gäller insättningsgaranti för Investeringssparkonto (ISkonto)? - Ja, Insättningsgarantin (som är en del av Riksgälden) gäller för det värde som finns på ISkonto. Begränsningarna i insättningsgarantin är densamma som gäller för övriga sparformer som omfattas av insättningsgarantin. Se mer information på Riksgäldens hemsida för Insättningsgarantin (Länk).

Jag ska byta från Handelsbanken till min lokala Sparbank – hur ska jag göra med mitt investeringssparkonto? – Enligt den nya Lagen om investeringssparkonto ska det inte finnas några hinder för att göra en flytt, däremot ska du undersöka om den avsändande banken (i detta fall Handelsbanken) tar någon avgift (administration, flyttavgift e.d.) för att flytta innehavet på investeringssparkontot (ISkontot). Även om avsändarbanken tar en avgift kan mottagarbanken (i detta fall den lokala Sparbanken) stå för avgiften. Ta alltid kontakt med din bank för att få reda på under vilka villkor som en flytt av innehav på ISkonto kan genomföras. Oavsett storleken på eventuell avgift kan innehavet på investeringssparkontot (ISkontot) flyttas utan skatteeffekt till ett ISkonto i en annan bank eller finansiellt institut.

Kan någon ärva mitt investeringssparkonto och kan jag sätta någon specifik som förmånstagare? - Bra fråga, i detta fall blir svaret både ja och nej. JA, på ett investeringssparkonto gäller, till skillnad från kapitalförsäkringar, vanliga arvsregler. Däremot NEJ, det går inte att ha förmånstagare på ISkonto.

Kan jag låna med mitt investeringssparkonto (ISkonto) som säkerhet? - Under “skattehatten” är det inte fördelaktigt att låna i eller belåna ISkonto. Vissa banker och finansiella institut (exempelvis Avanza och Nordnet) har diskuterat andra lösningar som fyller behovet. Kontakta din bank eller finansiella institut för att få reda på vad som gäller för dig.