Jämför Investeringssparkonto (ISkonto) och Kapitalförsäkring (Kförsäkring)

ISkonto (Investeringssparkonto) vs K-försäkring (Kapitalförsäkring)

Nedan har vi sammanställt några av de skillnader som ska betänkas vid val av ISkonto eller Kapitalförsäkring.

  1. ISkonto kan enbart öppnas av privatpersoner. Kapitalförsäkring kan öppnas av både företag och privatpersoner.
  2. ISkonto är avsedd för sparande i aktier, fonder och derivat, däremot inte konton. Kapitalförsäkringen har begränsningar.
  3. En fördel som både ISkonto och Kapitalförsäkringen har är att man slipper att själv deklarera försäljning och betala skatt på vinst.
  4. Både ISkonto och Kapitalförsäkring schablonbeskattas årligen på innestående medel.
  5. På ISkonto betalas skatten av kontohavaren. Schablonskatten på Kapitalförsäkringen betalas av försäkringsbolaget.
  6. Innehav på ISkontot ägs av kontohavaren, vilket innebär att kontohavaren kan gå på bolagsstämmor om man äger aktier. Kapitalförsäkring innebär att försäkringsbolaget representerar Kapitalförsäkringstagaren, eftersom det är försäkringsbolaget som äger aktierna.
  7. ISkonto innebär att man som kontohavare inte har något försäkringsskydd. Kapitalförsäkring innebär att man som försäkringstagare har försäkringsskydd. För mer information om försäkringsskyddets omfattning, ta kontakt med aktuellt försäkringsbolag.
  8. ISkonto följer arvsrätten och behållningen på ISkonto tillfaller dödsboet (dbo) om kontohavaren avlider. Här kan det vara ett bra råd att vara extra tydlig med testamentsskrivningen. I Kapitalförsäkringen anger man vem som ska vara förmånstagare, i det fall försäkringen ska lösa ut. Om man tecknar Kapitalförsäkring kan man säga att man själv bestämmer vem som ska få kapitalet om försäkringstagaren avlider.
  9. Både ISkonto och Kapitalförsäkring lämpar sig bäst om man förväntar sig en relativt hög avkastning och om man är aktiv som placerare.
  10. Man kan flytta befintliga Värdepapper till både ISkonto och Kapitalförsäkring, men det är viktigt att veta att värdet som flyttas in i ISkonto eller Kapitalförsäkring beskattas som om värdet hade avyttrats (sålts). Exempelvis beskattas aktier som flyttas in till ISkonto eller Kapitalförsäkring som om man hade sålt dem.*

* Anledningen till beskattning vid inflytt till ISkonto eller Kapitalförsäkring är att värdet på aktierna efter flytten schablonbeskattas, dvs vinsten beskattas inte. Om beskattning inte hade inträffat vid inflytt av aktier och andra värdepapper hade uppkomna vinster kunnat bli betydligt lägre beskattade, vilket skatteverket härmed genom ovanstående regel satt stopp för.

Leave a Reply